Kes on baptistid?

Baptistikogudused moodustavad maailmas suurima protestantliku vabakiriku. Baptistikogudusi võib leida enam kui sajas maailma riigis.
Baptistide juured ulatuvad ajas tagasi reformatsiooniaega. Baptismiliikumisele omaste põhimõtete eest seisjaks ja eelkäijaks loetakse 16. sajandil tegutsenud reformaatorit, dr. Balthasar Hübmaierit. Ta kuulus Šveitsi anabaptistide (jälleristijad) hulka, kelle üheks kindlaks veendumuseks oli täiskasvanud usklike ristimine veealla kastmisega, mis on tänapäeva baptistide üks tunnuseid.
Baptistid ei pea end mingil juhul teistest kristlastest ja kirikutest paremateks ega väida, et ainutõde on nende valduses. Baptistidel on ühine osa kõigiga, kes tunnistavad Jumala Loojaks ja armastavaks Isaks; kes näevad Jeesuses Kristuses Jumala Poega ja kõigi inimeste Lunastajat; kes mõistavad, et inimene on vastutav kõigi oma tegude eest ning vajab armu. Tähtsaks peetakse ka eetiliselt kõlbelist käitumist.
Esimesed Eesti baptistikogudused tekkisid Läänemaa ärkamise tulemusel 19. sajandi 80-ndatel aastatel Haapsalus, Ridalas, Kärdlas, Pärnus ja Tallinnas.

Baptistikogudus Nõmmel

Nõmme Baptistikoguduse ajalugu on tihedalt seotud Nõmme ja selle asutajate – parunite, isa ja poeg Nikolai ja Manfred von Glehniga. Koguduse sünnipäevaks loetakse koguduse esimese pastori, Manfred von Glehni, ristimisepäeva 7.oktoobril 1893. Glehnide poolt kingiti kogudusele krunt, millel asub praegune palvela. Nõmme palvela praegune hoone avati ja pühitseti sisse novembris 1931.a. Ehitus valmis mõne kuuga paljude koguduseliikmete aktiivsel kaasaaitamisel. Juurdeehitus valmis 1994. aastal. Meie koguduse lugu saad lugeda siit (link)

Meie eesmärk

Nõmme Baptistikoguduse eesmärk on:

 • armastada Jumalat Isa, maa ja taevaste Loojat ja
 • inimest meie kõrval nagu iseennast;
 • elada Jumala tahte järgi, mis on väljendatud Piiblis;
 • teenida oma kaasinimesi nende vaimulikes, hingelistes, füüsilistes ja sotsiaalsetes vajadustes.

Mida me usume?

 • Me usume, et on olemas ainut üks tõeline, igavene ja elav Jumal, kes on meile Pühakirjas ilmutatud kolmes isikus: Isa, Poeg ja Püha Vaim.
 • Me usume, et Piibel on Püha Vaimu poolt inspireeritud Jumala Sõna, mida me tunnistame Pühakirjana.
 • Me usume, et inimene, ehkki loodud Jumala näo järele, on Jumalale vastuhakkamise pärast pattu langenud.
 • Me usume, et patune mõistetakse õigeks üksnes Jumala armust usu läbi Kristusesse, kes löödi risti ja tõusis üles surnuist.
 • Me usume, et iga inimene, kes on meelt parandanud ning vastu võtnud Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks, peab saama ristitud, kui see on vähegi teostatav, vee alla kastmise teel Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
 • Me usume, et tõeline kristlik kogudus on uuestisündinud ning ristitud inimeste ühendus, kes on kokku liidetud Püha Vaimu läbi.
 • Me usume, et Issanda Püha Õhtusöömaaeg on Jeesuse seadmine kogudusele, mida pühitsetakse, kuni Jeesus tagasi tuleb.
 • Me usume Püha Vaimuga ristimist.
 • Me usume, et Jeesus kutsub enda järgijaid tööle koguduse ja Jumalariigi teenimiseks – õpetamiseks, juhatamiseks, evangeeliumi kuulutamiseks ja muuks tarvilikuks tööks – ning varustab neid Püha Vaimu läbi vajalike annetega.
 • Me usume, et iga uuestisündinud inimene peaks kogu oma loomuse, olemise ja omandusega kuuluma täiesti ja tingimusteta Issandale.
 • Me usume, et abielu mehe ja naise vahel on püha ja Jumala poolt antud ning kaitstav perekonna loomise vorm.
 • Me usume, et nädala esimene päev – pühapäev – on eriliselt Jumala teenimiseks pühendatud päev.
 • Me usume aegade lõpul Issanda Jeesuse Kristuse isiklikku ja nähtavat, väelist ja aulist tagasipöördumist.
 • Me usume taeva ja põrgu olemasolusse.

Mida me teeme?

Teenime inimesi läbi vaimulike talituste, mis on inimese elu erilisi sündmusi saatvateks toiminguteks:

 • ristimine;
 • koguduse liikmeks õnnistamine;
 • palvetamine võidmisega;
 • pühaõhtusöömaaeg (leivamurdmine);
 • kihlus ja laulatus;
 • laste õnnistamine;
 • matus;
 • hingehoidlik vestlus.

Mida veel tuleks öelda?

KOGUDUSE KÕRGEIMAKS VAIMULIKUKS AUTORITEEDIKS on Jeesus Kristus Jumala Poeg ja Piibli Uue ning Vana Testamendi raamatud.
KÕRGEIM JURIIDILINE AUTORITEET koguduse elu küsimustes kuulub koguduse liikmete üldkogule, kes valib ka koguduse vaimulikud töötegijad, nagu pastor ja diakonid, samuti koguduse juhatuse. Koguduse praktilist juhtimist teostab pastor (vajadusel koos abipastoriga) ja koguduse juhatus.
USKKONDLIKULT kuulub Nõmme Baptistikogudus Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu.
SÕPRUSSUHTED on Nõmme Baptistikogudusel kujunenud mitmete koguduste ja kristlike organisatsioonidega nii Eestis kui mujal maailmas. Sõpruskoguduseks on Fylsatkyrkan Rootsis.
KOGUDUSES TEGUTSEB laste pühapäevakool ja toimub aktiivne noortetöö. Erikoosolekuid korraldatakse koguduse eakatele. Regulaarsete palvela ruumides läbiviidavate jumalateenistuste, piiblikooli loengute, Alfa kursuste ning muude ürituste kõrval on mitmed koguduseliikmed haaratud ka väikerühmadesse, kogunedes erinevates kodudes. KOGUDUSEs tegutseb segakoor ja projektipõhiselt kammerkoor, ülistusgrupp, lasteansambel. REGULAARSEKS VÄLJAANDEKS on koguduse tööd kajastav kuukava.